תנאים והתניות לעניין שימוש

יש לקרוא מסמך זה לפני הכניסה לאתר האינטרנט של Canon Europe. הכניסה לאתר האינטרנט של Canon, כמוה כהסכמה לחלות התנאים וההתניות הבאים.

במקרה של אי קבלת התנאים וההתניות האלה, אין להשתמש באתר זה.

1. הסכמה

.Canon Europa N.V (להלן: "Canon") מספקת אתר זה (להלן "אתר האינטרנט של Canon") על בסיס התנאים והתניות הבאים (להלן "תנאים והתניות"). גישה לדף כלשהו באתר Canon זה מהווה הסכמה לתנאים והתניות אלה. Canon עשויה לעדכן מעת לעת את התנאים וההתניות ותפרסם את התנאים וההתניות המעודכנים, ללא כל הודעה נפרדת מראש. עליך לבדוק את התנאים וההתניות בכל פעם שאתה נכנס לאתר Canon כדי לבדוק אם קיימים עדכונים.

2. אתר האינטרנט של Canon

באתר האינטרנט של Canon ניתן לקבל מידע על מוצרים ושירותים מסוימים של Canon ואף לשלוח ל-Canon שאילתות כדי לקבל מידע נוסף. לידיעתך, אתר האינטרנט הזה של Canon הוא אתר אירופי והמוצרים והשירותים הניתנים עשויים להשתנות ממדינה למדינה. השתמש בקישורים לאתרים מקומיים כדי לקבל פרטים על מוצרים ושירותים זמינים.

חלקים מהאתר ומהתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד

3. מידע על קובצי Cookie

מידע על המדיניות לגבי קובצי ה-Cookie שלנו.

4. שימוש

אתה מתחייב לא לפרסם או לשלוח באמצעות אתר זה חומרים כלשהם שהנם, או שניתן לפרשם באופן סביר, כחומרים: (1) מכפישים, מוציאים דיבה, מגונים, פוגעניים, מעליבים, עלולים להסית לשנאת גזע, מפלים או מנאצים; (2) הפרת חובת סודיות או פרטיות כלשהי או סוד מסחרי כלשהו; (3) הפרת זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו או כאלה שלא קיבלת עבורם את כל הרישיונות ו/או האישורים הדרושים; או (4) הפרה של כל חוק אחר.

אתה גם מסכים שלא להעביר או לשלוח דרך האתר כל חומר שיכול להיחשב באופן סביר כמהווה או מעודד התנהגות שתיחשב עבירה פלילית, תגרום להפרת אחריות אזרחית, או שמנוגדת לחוק של מדינה כלשהי או סמכות מוסמכת אחרת, או כזו שמפרה זכויות של צד שלישי כלשהו שניתנות לאכיפה במקום כלשהו בעולם.

חברת Canon שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל חומר שחשוד באופן סביר כחומר שאסור על פי סעיף 4 זה או שאינו הולם באופן אחר. על אף האמור לעיל, אתה מכיר בכך של-Canon אין כל שליטה על התוכן באתר המסופק על ידי משתמשים אחרים, ואין היא מתיימרת לפקח על תוכן האתר בכדי להבטיח את רמת הדיוק, הנאותות או ההתאמה שלו לעקרונות המתוארים במסגרת תנאים והתניות אלה.

אינך רשאי לקשר לאתר Canon אתרים אחרים מגונים או בלתי נאותים ועליך להסיר מיד כל קישור אם Canon תדרוש זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל החומרים (כולל, אך אינם מוגבלים לטקסט, מוסיקה, שמע, צילומים, גרפיקה, תמונות, וידיאו, אוספי נתונים, הורדות דיגיטליות ותוכנות), אלא אם צוין אחרת או אם הם חומרים של צד שלישי המקושרים ו/או מופנים מתוך אתר זה (להלן "חומרים") הנם רכושם של Canon וספקיה ומוגנים במסגרת חוקי זכויות יוצרים באירופה, יפן וכן חוקים בינלאומיים.

זכויות היוצרים על חומרי צד שלישי יהיו כפופות לתחומי שיפוט כמפורט באתר הצד השלישי.

חברת Canon מתירה לך להציג ולהוריד את החומרים לשימושך האישי שאינו מסחרי, זאת בתנאי שאינך משנה או יוצר יצירה נגזרת כלשהי של החומרים בדרך כלשהי ובתנאי שאינך מעתיק או מציג, מבצע, מהפיץ או משתמש בהם בפומבי בכל דרך אחרת ולכל מטרה ציבורית או מסחרית. כל שימוש בחומרים אלה בכל אתר אחר או בסביבת מחשב ברשת לכל מטרה אסור בהחלט.

אם ברצונך להשתמש בחומרים מעבר לאופן השימוש המורשה לעיל, עליך לקבל אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים הרלוונטיים או ממעניקי הרישיון עבור חומרים אלה, כלומר Canon, הספקים שלה או אחרים.

אם ברצונך לצטט ישירות חלק כלשהו מהתוכן בחומר מודפס כלשהו, כגון מגזינים, פנה למנהל האתר לקבלת אישור בכתובת new.media@canon-europe.com. אם ברצונך לפרסם חלק כלשהו של החומרים על גבי תקליטור או מדיה אחרת, ציין איזה חלק של החומרים ברצונך לפרסם.

אתה מסכים לשפות את Canon ואת החברות הבנות שלה או החברות המסונפות אליה בשל כל תביעה, דרישה, אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהפרה של סעיף 4 זה.

חברת Canon אינה מאשרת שימוש בחומרים של צדדים שלישיים לצרכים אישיים ו/או לצרכים שאינם מסחריים. מתן הרשאה לשימוש בחומרים של צד שלישי הנה של הצד השלישי הרלוונטי.

5. כתב ויתור

חברת Canon שוללת בזאת את כל התנאים, האחריות, המצגים או התניות האחרות הנוגעים לאספקה או לאספקה לכאורה, אי יכולת לספק או עיכוב באספקה של שירות כלשהו בהקשר לאתר האינטרנט של Canon או לרמת הדיוק העדכון או השלימות של אתר האינטרנט של Canon, אשר ללא סעיף 5 זה יהיה תקף בין Canon לבינך, או שישתמע מכך או שישולב בתנאים וההתניות האלה או בכל חוזה בטחונות, בין אם על פי חוק, פסיקה סבירה או אחרת. אתה מבין ומסכים שהנך משתמש באתר האינטרנט של Canon על אחריותך הבלעדית וכי Canon אינה מתחייבת כי אתר האינטרנט של Canon יענה על דרישותיך או יפעל באופן רציף, נטול שגיאות או מאובטח. כל תוכן או שירותים המסופקים דרך אתר האינטרנט של Canon או בהקשר אליו על ידי Canon מתבצעים 'כמות שהם' ובהתאם לזמינותם. Canon אינה מתחייבת או מציגה מצג מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, לגבי אתר האינטרנט של Canon ולגבי התוכן או השירותים הכלולים בו או זמינים בהקשר אליו. חברת Canon שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לבטל כל תוכן או שירותים המוצעים כחלק מאתר האינטרנט של Canon.

6. אחריות

קבוצת Canon, כל צד אחר (בין אם הוא מעורב ביצירה, הפקה, תחזוקה או מסירה של אתר האינטרנט של Canon זה ובין אם לאו) וכל אחת מחברות הקבוצה של Canon ונושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, בעלי המניות או הנציגים של מי מהן, שוללים כל חבות או אחריות בגין כל סכום או סוג של אובדן או נזק העלולים להיגרם לך או לצד שלישי, (כולל וללא הגבלה, כל אובדן או נזק ישיר, עקיף, עונשי או תוצאתי או כל אובדן הכנסה, רווחים, מוניטין, נתונים, חוזים, שימוש בכסף או אובדן או נזקים הנובעים או הקשורים בדרך כלשהי להפרעה עסקית ובין אם בעוולה (לרבות וללא הגבלה – רשלנות), חוזה או אחר בקשר לאתר האינטרנט של Canon בכל דרך שהיא או בהקשר לשימוש, לחוסר יכולת להשתמש או לתוצאות השימוש באתר האינטרנט הזה של Canon, בכל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט הזה של Canon או לחומרים באתרים כאלה, כולל אך לא מוגבל לאובדן או לנזק בשל וירוסים העלולים להדביק את ציוד המחשוב שלך, תוכנה, נתונים או רכוש אחר בשל הגישה שלך לאתר האינטרנט הזה של Canon, השימוש או הדפדוף בו או בשל הורדת חומרים כלשהם מאתר האינטרנט הזה של Canon או מכל אתרים המקושרים לאתר זה. הדבר לא ישפיע על זכויותיך הסטטוטוריות.

חברת Canon אינה אחראית לדיוק התוכן ולערך הייעוצי הגלום במידע כלשהו של צד שלישי המקושר אל ו/או מופנה מתוך אתר האינטרנט של Canon. הקישורים וההפניות הנם לצורכי ידיעה בלבד. חברת Canon אינה שולטת בתכנים המוצגים באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אלה ושוללת כל חבות או אחריות על כל סכום או סוג של אובדן או נזק העלולים להיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש במידע זה. שום דבר בתנאים והתניות אלה אינו מגביל את אחריותה של Canon בגין (1) מוות או נזק אישי שנגרם בשל רשלנותה; (2) הונאה; או (3) כל חבות שאינה ניתנת לביטול או להגבלה בהתאם לחוק הישים.

7. מדיניות הפרטיות

לקבלת כל הודעות הפרטיות של Canon, בקר בדף הפרטיות שלנו.

הצגת דף הפרטיות

8. סימן מסחרי

אינך רשאי להציג או להשתמש בכל דרך שהיא בסימני המסחר או בלוגו של Canon או של Canon Group ללא אישור מראש ובכתב של Canon.

9. .Canon Europa N.V


.CANON EUROPA N.V
Bovenkerkerweg 59
‎1185 XB Amstelveen
Netherlands
טלפון 8545 545 20 0031
פקס 8222 545 20 0031

מספר רישום: מספר רישום החברה: 33166721
מספר עוסק לענייני מע"מ: NL005916343B01

10. החוק המסדיר

תנאים והתניות אלה כפופים אל ומפורשים בהתאם לחוק האנגלי. סכסוכים המתעוררים בקשר לתנאים והתניות אלה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באנגליה.

11. זכויות יוצרים

Copyright © Canon Europa N.V.‎ וכן Canon Europe Ltd 2002-2009‏.‎ כל הזכויות שמורות. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ מחדש, לפרסם מחדש או לשנות כל חומר או תוכנה הכלולים באתר Canon או בתמיכה שניתנת דרכו ללא הסכמתה מראש ובכתב של Canon.

עודכן: 2002-2014